Category Archives for Thủ Thuật Excel

[Excel Tips] Ứng dụng Sumifs và DatePicker

Ứng dụng Sumifs và Datepicker để làm báo cáo doanh thu một cách chuyên nghiệp!

5 Bí mật của Excel Table

Sau đây là 5 Bí mật giúp bạn tăng tốc công việc nếu sử dụng Excel Table để quản lý dữ liệu!